Apie CMR

CMR – vežėjo civilinės atsakomybės draudimas

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (toliau – CMR draudimas) yra draudimo rūšis, kuri transporto įmonėms nėra privaloma, todėl kiekviena įmonė (vežėjas) pagal savo įmonės poreikius gali apsispręsti, reikalingas CMR draudimas ar ne. Įmonės, kurios bent kartą yra turėjusios rimtesnį draudiminį įvykį (pavogtas krovinys, avarija, kurios metu krovinys žymiai apgadintas), supranta, kad tinkamas CMR draudimas įmonę gali išgelbėti ne tik nuo konflikto su užsakovu, bet ir nuo bankroto. Praktika rodo, kad užsakovai ar ekspeditorių įmonės, reikalauja iš vežėjo galiojančio draudimo liudijimo bei apmokėjimo už draudimą dokumento kopijų.

Išlaidos CMR draudimui yra palyginti nedidelės – vidutinė draudimo įmoka vienai transporto primonei dažnai neviršija 290 Eur, tačiau vien įsigyti draudimą ir sumokėti įmokas neužtenka. Reikia išsiaiškinti, kokias draudimo rizikas draudimo kompanija siūlo, ir kokiais atvejais bei kokia apimtimi žalą teks atlyginti pačiam vežėjui. Jeigu neturite laiko šiuo klausimu domėtis patys, visada galite kreiptis patarimo į draudimo brokerį, draudiką arba advokatą.

Draudimo sumos

Svarbu tai, kad CMR konvencija riboja vežėjo atsakomybės dydį. CMR konvencijos 23 str. 3 d. nustatyta, kad kompensacija už prarastą vieną kilogramą bruto svorio negali būti didesnė kaip 8,33 SDR. Šiuo metu oficialus SDR kursas svyruoja nuo 0,838 Eur už 1 SDR.

100 kg x 8,33 SDR x 1,17= 975 EUR

Nustatant kompensacijos dydį nacionaline valiuta, taikomas teismo sprendimo dienа galiojęs SDR kursas, jeigu šalys nesusitaria kitaip, pavyzdžiui, taikyti draudiminio įvykio dienos ar pretenzijos pareiškimo dienos oficialų kursą.

(šaltinis – Tarptautinis Valiutos Fondas)

Maksimalus vežamo krovinio svoris paprastai neviršija 24 t. Vadinasi, vežėjas, siekdamas, kad jo atsakomybė už vežamа krovinį būtų visiškai apdrausta pagal CMR konvencijos sаlygas, turėtų pareikalauti, kad jo draudimo polise numatyta žalos už prarastą ar apgadintą krovinį suma būtų ne mažesnė kaip 200 tūkstančių SDR (šiuo metu – apie 233906EUR).

CMR konvencija leidžia šalims susitarti ir dėl didesnio atsakomybės limito nei 8,33 SDR už kilogramą bruto svorio, tačiau tam nustatoma keletas sąlygų.

 • Pirma, šalys turi susitarti, kad vežėjo atsakomybė bus didesnė nei numatyta konvencijoje, t.y. vežėjas prieš priimdamas krovinį turi aiškiai žinoti, kad jam teks imtis ypatingų saugumo priemonių arba pasirūpinti papildomu krovinio ar vežėjo civilinės atskomybės draudimu.
 • Antroji sąlyga – krovinio vertė turi būti įrašyta CMR važtaraštyje.
 • Trečioji – vežėjui, prisiėmusiam didesnę atsakomybę, turi būti mokamas priedas prie frachto (dažniausiai panaudojamas krovinio draudimui vežėjo sąskaita). Vežėjas, su užsakovu sutaręs dėl tokio krovinio gabenimo, turėtų kreiptis į savo CMR draudimo kompaniją ir pasitikslinti, ar jo draudimas tokiu atveju galioja, ar reikia priedo  prie draudimo sutarties ar reikia sumokėti papildomą įmoką.

Apsaugos galiojimo teritorija

Teritorinius draudimo apsaugos galiojimo limitus nustato daugelis draudimo kompanijos, bendrai nurodydamos Europą, ES arba nesaugius regionus (Bosnija, Serbija, Pietų Italija). Todėl, ypač vežantiems krovinius Rytų kryptimi, reikėtų nepamiršti, kur baigiasi geografinės Europos ribos. Pavyzdžiui, draudimo liudijime nurodyta, kad draudimo sutartis galioja NVS šalyse tik krovinio nuvežimui į vietoves arba iš vietovių, kurios yra nutolusios nuo Vilniaus ne toliau kaip 1 500 km.

Kadangi draudimo kompanijos įvairiai traktuoja teritorinių draudimo apsaugos limitų taikymo klausimą, siūlytume draudimo sutartyje arba maksimaliai išplėsti teritorines ribas, arba aiškiai numatyti teritorinių limitų taikymo tvarką.

Frančizė

Frančizė – tai nuostolių dalis, kurią draudiminio įvykio atveju dengia pats vežėjas. Pavyzdžiui, jeigu draudimo sutartyje nustatyta 750 EUR frančizė, o draudiminio įvykio sąlygota žala yra 2 000 EUR, draudimo kompanija atlygins žalą 1250 EUR ribose, o 750 EUR teks apmokėti pačiam vežėjui. T.y. kuo didesnė frančizė, tuo daugiau nuostolių įvykio atveju turės dengti pats vežėjas. Kita vertus – kuo didesnė frančizė, tuo mažesnė draudimo įmoka. Todėl reikia kiekvienam apskaičiuoti, kas naudingiau – ar brangesnis su maža frančizę, ar pigesnis, tačiau dėl didelės frančizės kiekvieno įvykio atveju vežėjas turės daugiau išlaidų.

Frančizė gali būti sąlyginė arba besąlyginė. Besąlyginė taikoma visais atvejais, t.y. įvykus bet kokiai žalai, vežėjui teks dengti dalį nuostolių pačiam. Sąlyginė frančizė – vežėjas ir draudimo kompanija susitaria, kad vežėjas nereikalaus išmokos, jeigu įvykio sаlygoti nuostoliai yra mažesni kaip frančizės suma. Tačiau jeigu nuostoliai didesni, draudimo kompanija privalo kompensuoti visą nuostolių sumą, nemažinant jos frančizės suma. Draudino rinkoje sąlyginė frančizė nėra plačiai taikoma.

Nedraudiminiai įvykiai arba išmokos mažinimas

Viena iš draudimo taisyklių dalių paprastai yra nedraudiminių įvykių sąrašas. Tačiau taisyklėse dažnai numatoma ir tokių atvejų, kai draudimo kompanija turi teisę nemokėti draudimo išmokos arba jа sumažinti. Remiantis Civiliniu kodeksu, draudikas visiškai atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo tik tais atvejais, kai draudiminis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Tačiau siekdami išvengti bereikalingų ginčų su draudimo kompanija ateityje, prieš sudarydami draudimo sutartį išsiaiškinkite:

 • kokius įvykius Jūsų pasirinkta draudimo kompanija laiko nedraudiminiais;
 • kokiais atvejais Jūsų draudimo kompanija norės mažinti draudimo išmokа (pvz., jeigu pavėluotai pranešėte apie įvykį) arba išmokos nemokėti;
 • ką draudimo kompanija mano esant draudiminės rizikos padidėjimo ar sumažėjimo atvejais (pvz., yra draudimo kompanijų, kur Kabotažiniai pervežimai yra laikoma rizikos padidėjimu.), apie tai Jūs turėtumete informuot draudiką, bei primokėt už šios rizikos padidėjimą.
 • kokia yra jūsų draudimo apimtis (ar draudžiama Jūsų atsakomybė pagal CMR konvenciją, ar ir pagal nacionalinę teisę, ar draudimas galioja vietiniams vežimams, ar draudimas galioja, jeigu Jūs veikiate kaip ekspeditorius, ar draudimo kompanija Jums kompensuos už pavogtа krovinį, sumokėtus muitus, mokesčius).

Šiuos klausimus reglamentuojančias draudimo taisyklių sąlygas skaitykite itin atidžiai. Jeigu Jums nepatinka draudimo kompanijos siūloma formuluotė, reikalaukite, kad ji būtų pakeista (galiojantys įstatymai nedraudžia sudaryti su draudimo kompanija papildomo susitarimo, kuriuo keičiamos draudimo taisyklių sąlygos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kada važėjas prisiima krovinio didesnę vertę. Tokiu atveju, tam tikrų draudikų taisyklėse, toks įvykis,  priskiriamas prie nedraudžiamuoju.

Dėl Vokietijos -jei užsakovas su vežėju sutartyje nesusitaria kitaip taikoma 8,33 SDR/kg. Tačiau kiek rodo praktika, Vokietijos užsakovai sutartyse nurodo, kad vežėjas atsakingas 40 SDR/kg.

1.Kabotažinis pervežimas Vokietijoje (atsakomybe 40SDR, VIENAM ĮVYKIUI 600000EUR, BENDRA SUMA 1000 0000EUR)

2.Užsakymo lape parašyta, jog prisiima vežėjas visą krovinio vertę.

3. CMR važtaraštyje yra įrašyta krovinio vertė ir vairuotojas pasirašo ant tokio važtaraščio.

Pavyzdžiai sąlygų.

ERGO:

BTA

Gjensidige

Draudimo įmokos

Draudimo liudijime įmokas galima išskaidyt dalimis, pirma įmoka gali būti atidedama tam tikram dienų skaičiui. Kai vėluojama mokėti draudimo įmokas ar nesumokėjus draudimo įmokos sutartyje nustatytu laiku, draudimo kompanija privalo apie tai draudėjui (vežėjui ar ekspeditoriui) pranešti raštu, nurodydama, kad per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus draudimo įmokos, draudiminės apsaugos galiojimas bus sustabdytas.

Patarimas vežėjui- laiku mokėti įmokas, tokiu atveju bus išvengta nesusipratimų su draudikais įvykio atveju.

Įmokos už CMR draudimą priklauso nuo labai daug faktorių:
Transporto priemonių skaičiaus, teritorijos, draudimo sumų, frančizės, veiklos  apyvartos, pasirinktų draudimo sąlygų, žalingumo, nuo nustatytų pačio draudiko minimalių įkainių už 1 t/p ir daug kitų faktorių.
Draudžiant tik 1 t/p kurios bedroji masė yra virš 12 t. draudimo įkainis prasideda LT rinkoje  nuo 250eur-500eur /1 draudžiamą t.p.
(p.s pateikta informacija yra tik informatyvaus pobūdžio).

Atsakomybės prisėmimas

 

 

KROVINIŲ VEŽIMO KABOTAŽAS ES VALSTYBĖSE NARĖSE:

Kabotažiniai pervežimai – Pervežimai automobilių transportu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1072/2009, pagal kurį, vežėjai nerezidentai, gali teikti krovinių vežimo nacionaliniais keliais paslaugas valstybėje narėje.

Kabotažiniai vežimai – vežimai, atliekami tarp pakrovimo -iškrovimo punktų, esančių kitos valstybės teritorijoje.

2010 m. gegužės 14 d. įsigalioja 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 8 ir 9 straipsniai dėl kabotažo. Kiti reglamento straipsniai įsigaliojo 2011 m. gruodžio 4 d.

     Pagal šį reglamentą, jei atvykstamojo tarptautinio vežimo metu kroviniai buvo nuvežti į paskirties vietą, vežėjams, užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, ta pačia transporto priemone, o transporto priemonių junginio atveju – ta pačia motorine transporto priemone – leidžiama atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas. Krovinys, atliekant kabotažo operaciją ir prieš išvažiuojant iš priimančiosios valstybės narės, paskutinį kartą iškraunamas per septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo, vykdyto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą, priimančiojoje valstybėje narėje.

     Per nurodytą laikotarpį vežėjai gali atlikti keletą ar visas kabotažo operacijas, kurias leidžiama atlikti, bet kurioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad vienoje valstybėje narėje atliekama viena kabotažo operacija ir ji atliekama per tris dienas nuo atvykimo nepakrauta transporto priemone į tą valstybę narę.

     Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas ne rezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik tuomet, kai vežėjas gali pateikti aiškių atvykstamojo tarptautinio vežimo ir kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje viena po kitos atliktų kabotažo operacijų įrodymų.

     Kabotažo operacijos atliekamos pagal priimančioje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Norime Jus informuoti, jog nuo 2017 m. balandžio 18 d.  BUNDA bendrovėje galite apdrausti ir CMR bei krovinių draudimu.

BUNDA „Baltic Underwriting Agency, AB (toliau BUNDA) yra pasaulinio draudimo ir perdraudimo rinkos Lloyd‘s įgaliotas atstovas Baltijos jūros šalyse. Tai rizikos vertinimo ir žalų administravimo įmonė. Lloyd‘s oficialiai suteikė teisę BUNDA savarankiškai sudaryti draudimo sutartis, nustatyti įmokas ir kitas sutarties sąlygas. Svarbus faktas – žalas administruoja BUNDA, t.y. žalos administruojamos Lietuvoje, lietuvių kalba, o žalų išmokėjimą užtikrina Lloyd‘s.

Londone pagrindinę būstinę turinti Lloyd‘s nėra draudimo bendrovė, tai – draudimo ir perdraudimo rinka, vienijanti daugiau kaip 90 sindikatų. Vienijantis sindikatams jie gali pasiūlyti plačiausią specializuotų draudimo paslaugų spektrą viso pasaulio klientams, pasiūlyti dideles draudimo sumas, apdrausti išskirtinės rizikos klientus ir pan.
Lloyd‘s turi labai aukštus finansinio saugumo, stabilumo rodiklius, plačiau galite paskaityti www.lloyds.com.“

Tai unikali galimybė pervežimo paslaugas teikiančioms įmonėms įsigyti solidžią Lloyd‘s sindikato Travelers 5000 draudimo apsaugą, nuostolių atveju žalų reguliavimas bus vykdomas iš Lietuvos.

Pristatome pagrindinius BUNDA pervežimo paslaugų civilinės atsakomybės draudimo privalumus

 • vežėjų / ekspeditorių civilinė atsakomybė;
 • sandėlių savininkų civilinė atsakomybė;
 • galime pasiūlyti papildomą civilinės atsakomybės draudimą prieš trečiuosius asmenis; įtrauktas nesumokėtų frachtų teisinių paslaugų draudimas;
 • draudžiame nuo klaidų ir aplaidumo;
 • draudimo sumos – nuo 100 000 € iki 5 000 000 €;
 • besąlyginė išskaita – nuo 1 000 €;
 • draudimo apsauga galioja visame pasaulyje išskyrus Iraną, Iraką, Siriją, Afganistaną, Mianmarą bei Šiaurės Korėją.

SDR pasiskirstymas pagal šalis: